میخواهم برترین باشم، به همین سادگی !

نرم افزار اندروید تاچ شارژ
الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (الف)

#
يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدون آبتین 1
 به معنی سوزان - آتش آتش 2
 نام فرمانده لشکر بابک خرمدین - تزیین - آرایش آذین 3
نام فرشته ای آراد 4
ساکت آرام 5
نام پدر زن داریوش بزرگ آرتان 6
یکی از پهلوانان سنتی ایران آرش 7
بسیار نیرومند - پدربزرگ داریوش بزرگ آرشام 8
آرزو - خواهش - امید آرمان 9
آرام گرفتن - دلیر - جنگجو - پسر کیقباد پادشاه پیشدادی آرمین 10
 نام باستانی ایران - قوم آریا - نجیب آریا 11
دارای خلق و خوی آریایی - نام پسر داریوش آریامنش 12
منسوب به نژاد و قوم آریایی آریانا 13
سفید پوست آریائی آرین 14
رها - آزاده - دلیر آزاد 15
خاص و خالص - پاک و پاکیزه آویژه 16
پاره آتش اخگر 17
شیر زیبا - اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان اردشیر 18
مرکب از : ارد درستی و راستی و پارسائی + لان مزید موخر اردلان 19
نام پادشاهان معروف اشکانی اردوان 20
خیر وبرکت ، فرشته نگهبان ثروت - نام چند تن از پادشاهان اشکانی ارد 21
درختی با چوب بسیار سخت و محکم - نام کردی ارژن 22
آرایش - کتاب مانی نقاش ارژنگ  23
شیر - با ابهت ارسلان 24
 تخت ارشیا 25
ستاره - برادرزاده مردخای و زن خشایارشاه استر 26
مرد دانشمند استدیریکا 27
یکی از شخصیت های شاهنامه اسفندیار 28
بنیانگذار سلسله اشکانیان - موبد اشکانی اشکان 29
پهلوان کوشانی که به کمک افراسیاب آمد، اما به دست رستم کشته شد اشکبوس 30
شریک - معاون - رفیق افشار 31
نام یکی از سرداران به نام ایرانی افشین 32
آرزو  امید 33
شاه - سرور امیر 34
جاودان  انوش 35
دارنده لوح جاویدان - لفب خسرو اول پادشاه ساسانی انوشیروان 36
ادراک اورنگ 37
 شکست دهنده ، دشمن برانداز اوژن 38
یاری دهنده آریائیها - پسرفریدون ، پادشاه و پهلوان ایرانی ایرج 39
کسی که خداوند یار اوست ایزدیار 40

توضیح

نام (ب)

#
جد اردشیر ، پسر ساسان بابک 1
پرده دار ، نام نوازنده نامی دربار ناصر خسرو باربد 2
 لایق - نام سردار افراسیاب بارمان 3
پگاه ، سپیده دم - نام پدر مزدک بامداد 4
نوازنده دوران ساسانيان -کسی که در سحرگاهان شاد است بامشاد 5

پسر کورش بزرگ و برادر کمبوجیه

بردیا 6
به دین به آئین 7
يکي از سرداران يزدگرد ساساني برسام 8
جوان برنا 9
طبیب مشهور انوشیروان و مترجم کلیله ودمنه از هندی به پهلوی برزویه 10
نام پهلوان ايراني، نام پسر گرشاسب ، بلند و تنومند برزین 11
بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان برزو 12
 از وزیران ساسانی - نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ برمک 13
خورشید بزرگ - نام وزیر دانشمند انوشروان ساسانی بزرگمهر 14
 خوشبخت ، خوش اقبال - استاد رودکی در موسیقی بختیار 15
نگهبان بهبد 16
نیک آفریده شده - در کمال عدل و داد بهداد 17
  پیروز ، ایزد پیروزی درآئین زردشت بهرام 18
رنگ نيک بهرنگ 19
روز خوب و نيک ، خوشبخت ، نیکبخت بهروز 20
کسي که به نيکي زاده شده - نیک نژاد بهزاد 21
خوشحال و شاد بهشاد 22
 نیک اندیش - برف انبوه که از کوه فرو ریزد - جانشین اسفندیار بهمن 23
داراي منش و کردار شايسته بهمنش 24
نیک نام - مشهور بهنام 25
سلامت  - نام شاهان هند بهنود 26
ترانه خوان ، جنگجو - پسر گیو و دلداده منیژه بیژن 27

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۷/۰۶/۲۶ساعت ۱۵:۱۰ بعد از ظهر  توسط محمد  |