میخواهم برترین باشم، به همین سادگی !

نرم افزار اندروید تاچ شارژ
الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (پ)

#
پاکدامن ، زاهد پارسا 1
آراسته ، نیکو ، شاد پدرام 2
پهلوان.مانند سام پرسام 3
رزمجو پرشان 4
پیروز - لقب خسرو دوم ، پادشاه ساسانی پرويز 5
 شخص ثروتمندی در زمان بهرام گور ، فارسی شده اسم ابراهیم پرهام 6
افسرده ، غمگین پژمان 7

پور=پسر + بای=مرد بزرگ یا رئیس

پوريا (پوربای)

8
سرشار از زندگی پويا 9
آرزو پوژمان 10
يکي از پهلوانان ايراني در زمان کيقباد - آهن سخت و کوبید پولاد 11
 آهنگساز دوران خسرو پرويز ساساني پهلبد 12
الهام ، وحی ، پیغام پيام 13
کامیاب ، نام چند نفر از پادشاهان ساسانی پيروز 14
 نام برادر شاپور اول پيروزان 15
 عهد ، قول وقرار - عنوان اسامی مردان در فارسی دری پيمان 16

توضیح

نام (ت)

#
دلاور ، یکی از سه پسر فریدون شاه تورج 1
یکی از شخصیتهای شاهنامه تهماسب 2
یکی از شخصیتهای شاهنامه تهمورث 3
داده تیر ، اشک دوم پادشاه اشکانی تيرداد 4
باد سخت توفان 5

توضیح

نام (ج)

#
سردار ایرانی یزدگرد جابان 1
وزیر گشتاسب که با دختر زرتشت ازدواج کرد جاماسب 2
اسم یکی از قهرمانان ایران زمین جامین 3
پایدار ، همیشگی جاويد 4
پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادی جمشيد 5
برنا ، دلیر ، شاداب جوان 6
جوینده - پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد جویا 7
نگهبان جهان - دارنده جهان جهاندار 8
بخشنده جهان جهانبخش 9
 شاه جهان جهانشاه 10
نام پسر رستم - فاتح جهان جهانگير 11

توضیح

نام (چ)

#
پیشرو و پیش قراول کاروان چاوش  1
دوازدهمین پادشاه سلسله ماد چترا  2
کنیه و لقب بهرام چوبین سردار انوشیروان چوبین  3

توضیح

نام (خ)

#
خدا داده خداداد 1
دوست خدا - فرمانروای بخارا بوده‌است خدایار 2
خورشید داد - یکی از جغرافیدانهای معروف اسلامی خرداد به 3
شاد و خندان - پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است خرم 4
مشهور ، نیک نام - لقب چند تن از پادشاهان ساسانی خسرو 5
قهرمان ، نیرومند - نام پسر داریوش هخامنشی خشایار 6

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۷/۰۶/۲۶ساعت ۱۵:۱۰ بعد از ظهر  توسط محمد  |